Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu conductele, branșamentele de apă, racorduri canalizare executate pe raza comunei până la data de 30.06.2020

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea participării Comunei Baciu, din judeţul Cluj, în cadrul asociației „GAL Someș-Nadăș”

Vezi hotărârea în format electronic


privind însușirea procesului-verbal întocmit de Adunarea Generala a Acționarilor Comunal Eco SRL la 30.06.2020 si aprobarea tarifului de 257,36 lei/tonă fără TVA pentru sortare, operare, transfer și depozitare a deseurilor la CMID Cluj, în vederea încheierii unui contract de servicii între RADP Cluj și Comunal Eco SRL, care să permită depozitarea deșeurilor din comuna Baciu  în noul CMID

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. III anul 2020

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUD pentru ”Construire grădiniță, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local al comunei Baciu pentru deschidere acces, realizare branșamente, racorduri noi la rețelele edilitare din zonă și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a două clădiri cu funcțiune comerț-servicii și birouri administrative, sistematizare vertical, amenajări exterioare, acces împrejmuire, branșamente și racorduri noi la rețelele de utilități urbane, în loc. Rădaia, nr.49, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea încheierii unui act adițional la acordul de asociere aprobat prin Hotărârea de Consiliu nr.981/2017, încheiat între U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca și unitățile administrativ-teritoriale Gilău, Florești și Apahida, în vederea realizării în parteneriat  a studiului de fezabilitate, a PUZ-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire, pentru obiectivul de investiţii “Drum Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098 RTR099)

Vezi hotărârea în format electronic


privind concesionarea unor bunuri care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apă Someș S.A.

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie în vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE STRAZI IN COMUNA BACIU, JUDETUL CLUJ”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „Extindere rețea de canalizare pe străzile Brădetului, Planetelor, Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului în comuna Baciu, judetul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea inceperii investitiei ”EFICIENTA ENERGETICA SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI PENTRU ILUMINATUL PUBLIC IN COMUNA BACIU, JUDETUL CLUJ”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea obiectivului de investitii ”EFICIENTA ENERGETICA SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI PENTRU ILUMINATUL PUBLIC IN COMUNA BACIU, JUDETUL CLUJ”, precum si aprobarea sumelor necesare intocmirii Studiului de fezabilitate si a Auditului energetic

Vezi hotărârea în format electronic


privind desemnarea reprezentantului Comunei Baciu în Adunarea Generală a  ASOCIAȚIEI ȘOIMU ARIEȘ

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială ”Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrele I și II anul 2020