Concursuri, Ocupare posturi, Posturi vacante

Descarcă în format PDF

ROMÂNIA  

JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA BACIU 

PRIMĂRIA  

Nr. 2779/14.03.2022 

 

 

PROCES VERBAL  

încheiat azi, 14.03.2022  

 

Comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei nr.67/22.02.2022, emisă de primarul Comunei Baciu, în conformitate cu atribuţiile ce-i revin acestuia conform legii, s-a întrunit azi, 14.03.2022, pentru verificarea dosarelor la concursul de recrutare din data de 21.03.2022 – proba practică, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacantă din Compartimentul Situații de urgență din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baciu. 

Lista nominală cu candidaţii  înscrişi la concurs este după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume 

Nr. înregistrare 

dosar concurs 

Dosar 

Admis/Respins 

Funcţia contractuală de execuţie vacantă - inspector, debutant, studii medii – 1 post 

1. 

CSIKI IULIU 

2685/10.03.2022 

Admis 

 

 

Comisia de concurs: 

 

Membrii:

- PRIPON IOAN 

- HEDEȘ MIHAI 

 - CIORBE DOINA DELIA 

Secretar:     MUREȘAN MONICA ANGELICA 

(Anunț pdf) - Formular de înscriere

Primăria comunei Baciu, jud. Cluj, în baza prevederilor art. 618 alin. (2) și alin. (3)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea prevederilor art. II din Legea nr. 203 din 16 septembrie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice specifice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, astfel: 

- polițist local, clasa III, grad profesional principal         - Compartiment Poliția locală - un post          - polițist local, clasa III, grad profesional asistent – Compartiment Poliția locală - un post

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Baciu, loc. Baciu, str. Aleea Nufărului, nr.1, com. Baciu, jud. Cluj, conform calendarului următor:

- 03.05.2022 – 23.05.2022 perioada de depunere a dosarelor de concurs

- 24.05.2022 – 30.05.2022 selecția dosarelor de concurs

- Proba scrisă – în data de 06.06.2022 orele 1000 , la sediul Primăriei comunei Baciu din loc. Baciu, str. Ale. Nufărului, nr.1, com. Baciu, jud. Cluj,

- Interviul - în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, în conformitate cu prevederile art.56, alin.(1) din H.G. nr.611/2008;

Condiții de participare:

1. Condiții generale, prevăzute la art. 465 din Codul administrativ:

Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 

   a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

   b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

   c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

   d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

   e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie

   f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice; 

   g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 

   h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

   i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii; 

   j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

   k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

 

2. Condiții specifice de participare la concurs prevăzute de fișa postului:

       - polițist local, clasa III, grad profesional principal         - Compartiment Poliția locală - un post                               - studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

                        - să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;

                        - să dețină aviz psihologic pentru port armă;

                        - să dețină permis de conducere categoria B;

                        - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 5 ani

   - polițist local, clasa III, grad profesional asistent - Compartiment Poliția locală - un post

                        - studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

                        - să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;

                        - să dețină aviz psihologic pentru port armă;

                        - să dețină permis de conducere categoria B;

                        - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 1 an

 

Dosarul de înscriere la concurs se va depune la sediul Primăriei comunei Baciu, în zilele lucrătoare, persoana de contact Mureșan Monica Angelica – inspector resurse umane, tel: 0264260314, fax: 0264260699, e-mail: office@primariabaciu.ro, și va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

   a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HG nr.611/2008; 

   b) curriculum vitae, modelul comun european; 

   c) copia actului de identitate; 

   d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 

   f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; 

   g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

   h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară; 

   i) cazierul judiciar; 

   j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

 (11) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D

   (12) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (11) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor. 

      (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.

   (3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

   (4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

   (5) Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric. 

 

Bibliografie:

-  Constituția României, republicată;

- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, partea VI, titlul I și II, cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea poliţiei locale nr. 155/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a poliției locale;

- Legea nr. 192/ 2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ordinii şi siguranţei publice;

- Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G nr. 195/ 2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

- Legea nr. 333/ 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;

- Legea nr.17/1996, republicată – art. 46-52 (uzul de armă);

- Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;

-  Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, republicată;

In ceea ce priveste tematica, bibliografia va fi studiata integral.

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

 a) menţine ordinea şi liniştea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în condiţiile legii; 

   b) menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică; 

   c) participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente; 

   d) acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii; 

   e) constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost; 

   f) asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice; 

   g) participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor culturalartistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane; 

   h) constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţii administraţiei publice locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă; 

   i) execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează unitatea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă; 

   j) participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale; 

   k) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale; 

   l) asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite; 

   m) acordă, pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice. 

al concursului de ocupare a funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Baciu, jud. Cluj, Compartiment Poliția Locală, organizat în data de 06.06.2022, orele 10:00, pentru funcțiile de:

  • polițist local, clasa III, grad profesional asistent,
  • polițist local, clasa III, grad profesional principal

 

Rezultatul probei scrise PDF

al concursului de ocupare a funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Baciu, jud. Cluj, Compartiment Poliția Locală, organizat în data de 09.06.2022, orele 10:00, proba interviului pentru funcțiile de:

  • polițist local, clasa III, grad profesional asistent,
  • polițist local, clasa III, grad profesional principal

Rezultatul probei interviului in PDF