Asistență socială

Anexa nr.4 la Normele metodologice

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

UNOR DREPTURI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            

 

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

 

Depozite bancare

   1        

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

Terenuri /animale și/sau păsări

   1        

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

DOCUMENTE NECESARE  ÎN VEDEREA ACORDĂRII  AJUTORULUI  SOCIAL
 

1. Cerere;
2. Livret de familie (original şi copie);
3. C.I./B.I. (original şi copii, aflate în termenul de valabilitate);

4.Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani, (original şi copie);

5. Certificat de casătorie, hotarâre de divorţ, certificat de deces, după caz (original şi copie);
6. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii ;
7. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi cu mentiunea daca repeta anul scolar si daca beneficiaza de bursa sau nu;
8.Talon – mijloace de transport aflate în proprietate (original şi copie) după caz;
9.Adeverinţă de la registrul agricol;
10.Adeverinţă de la A.J.O.F.M. Cluj (somaj);

11. Adeverinta de la medicul de familie - pentru fiecare membru din familie ca este apt de munca ( persoane peste 16 ani )
12. Certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă (expertiză medicală);
13. Adeverinţă de la Administraţia Financiară Cluj ( persoane peste 16 ani );

14. Acte de proprietate pentru locuinta
15. un dosar plic.

 

ATENŢIE !!!
          Potrivit art.8 alin(3) din Lg.416/2001, în cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei (ex: o altă locuinţă în afară celei de domiciliu, mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, teren intravilan ce depăşeşte 2000 m², depozite bancare cu o valoare mai mare de 3000 lei, etc.) aceasta nu poate beneficia de ajutor social.
          Este obligatoriu din 3 în 3 luni să prezentaţi:

-  adeverinţă de la AJOFM (somaj)  

- adeverinta de la ANAF Cluj (finante)

- adeverinte de la scoala pt copiii scolarizati
          În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familie şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligaţia ca, în termen de maximum 15  zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.

 

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap și orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de alocație de stat, vă rugăm să prezentați la ghișeu și ORIGINALELE acestora!

FORMULARE

Anexa 1 - CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială

Anexa 2 - CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenţă socială sau pentru acordarea unor noi drepturi

Declarație - Acord prelucrare date cu caracter personal.

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII

 

1. cerere tip – completată și semnată OBLIGATORIU de ambii părinți!

2. copie livret familie actualizat;

3. copie certificat de naștere al copilului;

4. copie cărți de identitate ale părinților;

5. copie certificat căsătorie părinți

6. declarație tip, dacă părinții nu sunt căsătoriți;

7. extras de cont bancar, original, semnat de bancă  - pe numele titularului de cerere – este opţional și se acceptă doar de la băncile afișate;

8. dosar plic.

 

În vederea soluționării cererilor cu privire la acordarea ALOCAȚIILOR DE STAT PENTRU COPIII NĂSCUȚI ÎN STATELE MEMBRE UE.

 1. Anexa completată cu datele privind activitatea profesională a părinților în țară și în străinătate și data revenirii în țară în cazul în care familia s-a mutat definitiv înapoi în România.
 2. Acte de rezidență din străinătate și actele ce conțin numărul de identificare din statul străin în copie și original pentru părinți și copii / declarație notarială pentru fiecare părinte pentru cazul în care ambii sau unul dintre ei nu a locuit cu forme legale în străinătate și nu deține astfel de acte de rezidență.
 3. Pentru cazul în care familia a revenit în România și niciunul dintre părinți nu mai desfășoară activității profesionale în străinătate – declarație notarială a ambilor părinți cu precizarea datei întoarcerii definitive în România a familiei, precum și data încetării activităților profesionale a ambilor părinți în străinătate.
 4. Pentru cazul în care unul dintre părinți sau ambii părinți desfășoară activități profesionale în România – contractele de muncă sau adeverințe de la angajator cu precizarea datei angajării pentru fiecare dintre părinți ( în cazul succesiunii de contracte de muncă se vor atașa toate contractele / adeverințele doveditoare din perioada corespunzătoare dreptului la alocația de stat pentru copii ).
 5. Pentru cazul în care ambii părinți desfășoară activități profesionale într-un stat membru UE sau cazul în care unul dintre părinți desfășoară activități profesionale într-un stat membru UE și celălalt părinte nu desfășoară activități profesionale nici în țară și nici în străinătate – documentul care atestă respingerea dreptului la alocația de stat pentru copil în statul străin și motivul respingerii ( potrivit articolului 11 din Regulamentul CE nr. 883/2001 regula de bază este că dreptul la prestații familiale se acordă în statul în care părinții desfășoară activități profesionale, ori se beneficiază de prestații de șomaj sau pensii – de aceea părinții ar trebui să solicite alocațiile din acest stat în primul rând și să se adreseze statului român în cazul respingerii dreptului lor în străinătate ).

Obs.: în cazul în care nu se atașează acest document se va aștepta răspunsul statului străin la formularul european E411 și dreptul va fi respins pentru cazul în care din formular va rezulta că familia are dreptul la prestații în străinătate dar nu a depus o cerere în vederea obținerii acestei prestații. În urma respingerii în statul străin, titularul cererii se poate adresa din nou statului român.

 1. Pentru cazul în care familia a beneficiat de prestații asimilate alocației de stat pentru copii în străinătate, însă plățile au fost sistate întrucât dreptul la prestații a încetat – documentul care atestă încetarea dreptului la astfel de prestații familiale cu data sistării plăților menționată.

Pentru copiii de vârstă școlară, se atașează și adeverință școlară, ori dacă aceștia nu frecventează nici o formă de învățământ organizată conform legii în România, se completează și o declarație (tip) în acest sens.

 

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap și orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de alocație de stat, vă rugăm să prezentați la ghișeu și ORIGINALELE acestora!

FORMULARE

Cerere TIP - solicitare alocație de stat pentru copii

Declaratia celuilalt parinte cu privire la acordarea alocatiei de stat ( părinte necăsătorit)

Declaratie că minorul nu frecventează nici o forma de învatamant

Informaţii privind titularul cererii

Declarație - Acord prelucrare date cu caracter personal.

Anexa nr.4 la Normele metodologice

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA ACORDĂRII

UNOR DREPTURI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Bunuri imobile

1

Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti

2

Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală            

 

Bunuri mobile*

1

Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile

2

Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani

3

Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze

4

Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5

Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată

6

Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale

7

Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

 

Depozite bancare

   1        

Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

 

Terenuri /animale și/sau păsări

   1        

Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

 

DOCUMENTE NECESARE  ÎN VEDEREA ACORDĂRII  ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI
 

1. Cerere;
2. Livret de familie (original şi copie);
3. C.I./B.I. (original şi copii, aflate în termenul de valabilitate);

4.Certificat de naştere pentru copii sub 14 ani, (original şi copie);

5. Certificat de casătorie, hotarâre de divorţ, certificat de deces, după caz (original şi copie);
6. Acte doveditoare privind venitul net obţinut de către membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii ;
7. Adeverinţă de la şcoală pentru copiii şcolarizaţi cu mentiunea daca repeta anul scolar si daca beneficiaza de bursa sau nu;
8.Talon – mijloace de transport aflate în proprietate (original şi copie) după caz;
9.Adeverinţă de la registrul agricol;
10. Adeverinţă de la Administraţia Financiară Cluj ( persoane peste 16 ani );

11. Acte de proprietate pentru locuinta
12. un dosar plic.

 

ATENŢIE !!!
          Potrivit art.8 alin(3) din Lg.416/2001, în cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor care nu sunt considerate de strictă necesitate pentru nevoile familiei (ex: o altă locuinţă în afară celei de domiciliu, mijloace de transport cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, teren intravilan ce depăşeşte 2000 m², depozite bancare cu o valoare mai mare de 3000 lei, etc.) aceasta nu poate beneficia de ajutor social.

Venitul lunar net pe membru de familie trebuie să fie mai mic de 530 lei.


          Este obligatoriu din 3 în 3 luni să prezentaţi:

- adeverinta de la ANAF Cluj (finante)

- adeverinte de la scoala pt copiii scolarizati
          În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familie şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul are obligaţia ca, în termen de maximum 15  zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.

FORMULARE

Anexa 1 - CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială

Anexa 2 - CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenţă socială sau pentru acordarea unor noi drepturi

Declarație - Acord prelucrare date cu caracter personal.

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA

INDEMNIZAŢIEI DE CREŞTERE A COPILULUI  0-2 ANI

OUG NR.111/2010

 

 1. CERERE TIP
 2. ACTE  DE  IDENTITATE A  PARINTILOR (copie)
 3. CERTIFICATELE  DE  NASTERE  A  COPIILOR (copie)
 4. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE PĂRINȚI (copie)
 5. LIVRETUL DE FAMILIE (copie – toate paginile scrise)
 6.  ADEVERINŢE   ANGAJATOR  

         - Adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte ca solicitantul a lucrat 12 luni successive in ultimele 24 luni, anterior datei nasterii copilului.

            - Dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior nasterii copilului /Dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia deciziei de impunere  eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente/din activitati agricole sau in alte situatii conf. Hotararii nr.52/2011 art. 6 alin 5 si alin 6.

            - Copie certificat unic de inregistrare ( CUI ), adeverinta de la Casa de Sanatate Publica daca au beneficiat sau nu de indemnizatie de maternitate ( concediul medical ).

 1. CERERE ADRESATA ANGAJATORULUI, de intrare in concediul de creştere a copilului (copie, semnata, aprobata, nr.inregistrare/data)
 1. DECIZIA angajatorului prin care se suspenda contractul de munca pe, perioada concediului pentru cresterea copilului (ORIGINAL)
 2. Orice alte documente care atesta indeplinirea conditiilor de eligibilitate (in cazul in care exista mai multe contracte individuale de munca in ultimele 24 luni se vor anexa deciziile de desfacere)
 1. DOSAR PLIC
 1.  EXTRAS DE CONT pe numele solicitantului in ORIGINAL cu stampila bancii ( pentru cei care solicita virarea banilor in cont)               

 

( ALPHA BANK; ATE BANK; BANCPOST; BANCA COMERCIALA ROMANA; BANCA TRANSILVANIA; RAIFFEISEN BANK; BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE; C.E.C BANK; BANCA CARPATICA; MILLENNIUM BANK; PIRAEUS BANK; PROCREDIT BANK; ROMANIAN INTERNATIONAL; UNICREDIT TIRIAC; VOLSBANK; M.K.B ROMEXTERRA; INTENSA SANPAOLO)

 

NOTAPentru toate actele de identitate, certificate de nastere, livret de familie se vor prezentata Obilgatoriu si actele ORIGINALE pentru conformitate cu originalul de catre primarie.

FORMULARE

Cerere - pentru indemnizație creștere copil

Adeverință

DECLARAȚIA angajament domiciliul pe teritoriu Roamniei

DECLARAȚIA mamei ca nu este indreptatita la maternitate

DECLARAȚIA solicitantului că nu realizează venituri

Declarație - Acord prelucrare date cu caracter personal.

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA

SUPLIMENTULUI PENTRU AL DOILEA COPIL

OUG NR.111/2010

 

 

 1. CERERE TIP
 2. ACTE  DE  IDENTITATE A  PARINTILOR  (xerox)
 3. CERTIFICATELE  DE  NASTERE  A  COPIILOR  (xerox)
 4. LIVRETUL DE FAMILIE (xerox – toate paginile scrise
 5. DECIZIA de admitere pentru acordarea drepturilor prevazute de O.U.G nr. 111/2010 reprezentand indemnizatia pentru cresterea copilului.
 6. DOSAR PLIC
 7.  EXTRAS DE CONT pe numele solicitantului in ORIGINAL cu stampila bancii ( pentru cei care solicita virarea banilor in cont)               

( ALPHA BANK; ATE BANK; BANCPOST; BANCA COMERCIALA ROMANA; BANCA TRANSILVANIA; RAIFFEISEN BANK; BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE; C.E.C BANK; BANCA CARPATICA; MILLENNIUM BANK; PIRAEUS BANK; PROCREDIT BANK; ROMANIAN INTERNATIONAL; UNICREDIT TIRIAC; VOLSBANK; M.K.B ROMEXTERRA; INTENSA SANPAOLO)

 

NOTAPentru toate actele de identitate, certificate de nastere, livret de familie se vor prezentata Obilgatoriu si actele ORIGINALE pentru conformitate cu originalul de catre primarie.

FORMULARE

Cerere - pentru indemnizație creștere copil

DECLARAȚIA angajament domiciliul pe teritoriu Roamniei

DECLARAȚIE - referitoare la dovada  stagiului de cotizare

Declarație - Acord prelucrare date cu caracter personal.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE STIMULENT DE INSERŢIE

 

1. CERERE TIP – completată şi semnată OBLIGATORIU de ambii părinţi

2. Adeverinţă tip  angajator (ORIGINAL) - să nu conţină corecturi/ declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la vechiul dosar de indemnizaţie (după caz) dacă vă reluaţi activitatea la acelaşi angajator.

3. Copia cererii către angajator , de reluare a activităţii, în care să fie specificată data.

4. Decizia angajatorului prin care este de acord cu  întoarcerea la locul de muncă. (ORIGINAL SAU COPIE VIZIBILĂ)   

5. Copii cărţi de identitate părinţi 

6. Copiile certificatelor de naştere ale tuturor copiilor

7. Extras de cont (ORIGINAL), semnat şi stampilat de bancă (pe numele solicitantului) – este opţional, pt. virarea banilor în cont şi se acceptă doar de la băncile afişate

8. Copie livret de familie actualizat

 

                            Dacă vă reluaţi activitatea la alt loc de muncă:

 

9. Dacă nu vă reluaţi activitatea în acelaşi loc de muncă, se ataşează şi dovada încetării contractului/contractelor de muncă existente în momentul intrării în concediu de creştere a copilului, precum şi copia noului contract de muncă, înregistrat în REVISAL

 

Pentru toate actele de stare civilă, de identitate, certificate de handicap şi orice alt act a cărui copie se solicită în dosarul de stimulent vă rugăm să prezentaţi la ghişeu şi ORIGINALELE acestora.

 10. Dosar plic

Atenţie! Pentru persoanele care solicită obţinerea stimulentului imediat după finalizarea concediului postnatal, se completează adeverinţa tip emisă de angajator. Pentru persoanele care îşi reiau activitatea înainte de expirarea concediului de creştere a copilului, se completează declaraţia referitoare la dovada stagiului de cotizare.

 În cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi nu sunt angajate cu contract de muncă, punctele 2, 3 şi 4 se înlocuiesc cu următoarele acte:

1. copie autorizaţie

 2. decizii de impunere pt. anul anterior naşterii copilului/declaraţie pe proprie răspundere că dovada stagiului de cotizare se află la dosarul de indemnizaţie

3. dovada reluării activităţii.

FORMULARE

Cerere - pentru indemnizație creștere copil

DECLARAȚIA angajament domiciliul pe teritoriu Roamniei

DECLARAȚIE - referitoare la dovada  stagiului de cotizare

Declarație - Acord prelucrare date cu caracter personal.

ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI 2020-2021

 

Ajutorul de încălzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau reședința valabilă în Comuna Baciu, jud. Cluj, în perioada noiembrie 2020 – martie 2021.

Cine beneficiază de ajutor – familiile/persoanele singure, care se încadrează în plafoanele de venit pe persoană, numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședința acestora, dacă nu dețin bunuri mobile/imobile, care conduc la respingerea acordării ajutorului.

Orar  Primăria Comunei Baciu, Compartiment Asistență Socială

Marți:

08°°-12°°

Joi:

12°°-17°°

 

Documente necesare

 

 1. Cerere și declarație pe proprie răspundere
 2. Documente de identitate titular și membrii (cărți de identitate, buletine de identitate, cărți de identitate provizorii, certificate de naștere pentru minori, permise de ședere temporară, documente de identitate, premise de ședere pe termen lung, certificate de înregistrare sau cărți de rezidență) ale tuturor persoanelor care au aceeași reședință, domiciliază la aceeași adresă, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la cheltuielile comune);
 3. Copie factură gaze naturale sau energie electrică (pe care să fie înscrise codul abonatului si codul punctului de consum. Dacă pe factură apare înscrisă altă persoană decât abonatul, calitatea de persoană îndreptățită se probează cu contractul de închiriere, împuternicire, concesiune, comodat, etc);
 4. Acte privind veniturile realizate de la toți membrii familiei sau de la toate persoanele care au aceeași reședință, domiciliază la aceeași adresă, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la cheltuielile comune ale acesteia, sau, după caz, de persoana singură, în luna anterioară depunerii cererii, în copie ( adeverințe de venit eliberate de angajator, pentru veniturile din salariu, adeverințe de la administrațiile financiare pentru veniturile din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din investiții, din premii și jocuri de noroc, mandate poștale/extrase de cont/decizii pentru indemnizații de șomaj, handicap, pensii, alocații, etc) .
  • pentru elevi/studenți vor fi depuse adeverințe de la unitățile de învățământ care să cuprindă și precizarea bursier sau nebursier, tipul bursei (socială, de merit…) și cuantumul acesteia.
  • în situația persoanelor singure/familiilor care declară că nu realizează niciunul din veniturile enumerate vor anexa și o declarație privind veniturile din care se întrețin , sursele de venit din care își plătesc utilitățile și cuantumul acestora va fi înscris la punctul 78 din cerere la capitolul “Alte venituri” cu menționarea luării la cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii penale.
  • pentru cetățenii străini, așa cum sunt definiți la art. 2, lit. a din O.U.G. nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România, republicată se va depune dovada mijloacelor de întreținere care au stat la baza obținerii permisului de ședere în România. Sunt exceptați studenții bursieri ai statului român și studenții străini de origine română.
 5. Acte privind regimul juridic al locuinței
  • Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de încălzire și sunt beneficiarii unui contract de închiriere / comodat vor depune o copie a contractului de închiriere înregistrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Jud. Cluj P-ța, Avram Iancu, nr. 19. Contractele de comodat nu se înregistrează la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Jud. Cluj;
  • Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de încălzire și nu sunt proprietarii imobilului sau beneficiarii unui contract de închiriere / comodat vor depune o împuternicire în formă legalizată din partea proprietarului.
 6. Dovada bunurilor mobile și imobile deținute :
  Solicitanții care au reședință în Comuna Baciu și domiciliul în altă localitate vor depune:
  • adeverință, de la direcțiile de taxe și impozite locale din localitatea de domiciliu, privind clădirile, terenurile și mijloacele de transport aflate în proprietate, pentru fiecare persoană cuprinsă în cerere;
  • adeverința de la Registrul Agricol al primăriei din localitatea de domiciliu privind terenurile sau animalele aflate în proprietatea persoanele cuprinse în cerere;
  • solicitanții care au reședința în Comuna Baciu trebuie în mod obligatoriu să dețină pe actele de identitate viza de flotant valabilă pe durata acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței;

Pentru mijloacele de transport deținute de persoanele cuprinse în cerere se va atașa și o copie după certificatul de înmatriculare!

Termene și proceduri

CERERILE SE DEPUN O SINGURĂ DATĂ PENTRU TOATĂ PERIOADA SEZONULUI RECE !

Modalitate de lucru:

 1. Preluarea dosarelor – nu vor fi preluate decât acele dosare care întrunesc cumulativ elementele de mai sus;
 2. Procesarea dosarelor – se vor procesa electronic dosarele eligibile;
 3. Stabilirea rezoluției – în urma procesării se va stabili daca cererea întrunește condițiile necesare pentru aprobare sau respingere; in cazul aprobării se stabilește procentul ori suma fixă de care beneficiază persoana singura ori familia;
 4. Transmiterea dispozițiilor –prin posta. Instituția noastră va comunica beneficiarilor dispoziția de acordare sau, după caz, neacordare, modificare, respingere ori suspendare a ajutorului pentru încălzirea locuinței.

Stabilirea dreptului de acordare se face o singura dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, după următoarele reguli:

a. începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
b. începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);
c. începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Orice modificare se comunica printr-o noua cerere care va cuprinde in mod obligatoriu aceleași acte ca si cererea inițială!

 

Criterii de eligibilitate, plafoane și cuantumuri

Ajutorul de încălzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau reședința valabilă în Comuna Baciu, jud. Cluj pe durata acordării ajutorului (noiembrie 2020 – martie 2021 ).

Pe durata sezonului rece pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței, cu gaze naturale, energie electrica sau combustibili solizi, persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, dacă veniturile cumulate ale persoanei, familiei sau persoanelor care se gospodăresc împreună la aceeași adresă, se situează sub:

 • 750 lei/pers. pentru persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună și folosesc pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi;

 

Criterii de eligibilitate:

 1. Beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței familiile ori persoanele singure, cetățeni români, precum și cetățeni străini ori apatrizi, cu domiciliul sau, după caz, reședință în România, stabilită în condițiile legislației române;
 2. Ajutorul pentru încălzirea locuinței, se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, care se încadrează la punctul precedent, numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință a acestora;
 3. Solicitanții și celelalte persoane cuprinse în cerere nu dețin bunuri mobile/imobile sau terenuri, așa cum sunt prezentate ele în lista** de excluderi;
 4. Solicitanții și celelalte persoane cuprinse în cerere nu dețin depozite bancare de peste 3000 lei;
 5. Folosește ca modalitate de încălzire:
  • Energie electrică;
  • Gaze naturale;
  • Lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.

IMPORTANT:

În situația în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primește ajutor social și/sau alocație pentru susținerea familiei și solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței, acesta completează formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare.
În această situație, la stabilirea dreptului, se iau în considerare documentele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social și/sau la alocația pentru susținerea familiei.

* Ajutorul de încălzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau reședința valabilă în Comuna Baciu, jud. Cluj pe durata acordării ajutorului (noiembrie 2020 – martie 2021)
** Anexa 5 din Hotărârea 559/2017 pt. modificarea și completarea Legii nr. 416/2001, 277/2010 și a Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin HG nr. 920/2011

Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, precum și consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condițiile contractului.
În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, se efectuează anchetele sociale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței:

 

BUNURI IMOBILE

 1. Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție producție agricolă

BUNURI MOBILE*

 1. Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”;
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric.

DEPOZITE BANCARE

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei..

Terenuri/animale și/sau păsări

 1. Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Mențiuni referitoare la locuință:

 • Locuința de domiciliu sau de reședință este construcția cu destinația de locuință aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosință în condițiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței. Se asimilează locuinței de domiciliu sau reședinței și locuința de necesitate, precum și locuința socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Locuința de domiciliu sau de reședință este construcția edificată în condițiile legii**. O construcție edificată fără îndeplinirea formalităților legale nu există cu excepția celor construite într-o perioadă greu de definit dar care figurează în Registrul agricol și, mai mult decât atât, pentru care s-au plătit taxele și impozitele locale;
 • Persoana sau familia care deține pe lângă locuința de domiciliu și o cotă parte dintr-o altă clădire, exceptând anexele sau dependințele, nu poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței indiferent de mărimea cotei;
 • Dacă în aceeași locuință/imobil locuiesc mai multe familii, fără contoare separate pentru gaze naturale sau energie electrică la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței vor fi luate în considerare toate persoanele și veniturile realizate de acestea.


**Persoanele fără locuință nu se încadrează la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.

 

Informații generale

 

Stabilirea dreptului de acordare se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de 20, începând cu luna următoare.

Orice modificare, privind numărul de membrii sau venitul realizat se comunică printr-o nouă cerere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială care va cuprinde în mod obligatoriu actele care dovedesc respectivele modificări.

De unde pot fi ridicate formularele?

Descarcă Cererea
Descarcă Declarația

Începând cu data de 15 octombrie 2020, formularele pot fi ridicate de la:

Primăria Comunei Baciu – Compartiment Asistență Socială (Com. Baciu, Ale. Nufărului, nr. 1).

Unde se depun cererile?

Primăria Comunei Baciu – Compartiment Asistență Socială.

Dosarele se pot depune începând cu data de 15.10.2020.

 

Care sunt condițiile de acordare a ajutoarelor de încălzire?

 

Ajutorul de încălzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau reședința valabilă în Comuna Baciu, jud. Cluj în perioada sezonului rece (noiembrie 2020 – martie 2021), pe baza cererii și declarației pe propria răspundere, însoțită de actele necesare. În stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie și, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

 

Care sunt plafoanele?

 

Plafoanele sunt : 750 lei/pers. pentru persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună și folosesc pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi.

Cine sunt beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinței?

 

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței, cu gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi familiile/persoanele singure, care se încadrează în plafoanele de venit pe persoană, numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședința acestora, dacă nu dețin bunuri mobile/imobile, care conduc la respingerea acordării ajutorului.

Pentru familiile si persoanele singure beneficiare de aujtor social care utilizeaza combustibii solizi sau petrolieri , ajutorul lunar este de 58 lei .

Nedeclararea corecta a componentei familiei , a venturilor realizate de membrii cestea precum si a bunurilor mobile si imobile detinute constituie contravenie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 de lei la 2.000 lei , conform a. 33 alin. (3) din OU nr. 70 / 2011 .