Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind luarea la cunoștiință a Declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 277/08.03.2018, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Baciu a imobilului teren situat în intravilanul localității Baciu, având categoria de folosință drum, înscris în CF 50391 Baciu în suprafață de 846 mp și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire creșă mică, sat Baciu, comuna Baciu, județul Cluj” 

Vezi hotărârea în format electronic


privind stabilirea taxei de transport a autovehiculelor cu greutate maximă autorizată de peste 7,5 tone pe raza Comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloace de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școla Gimnazială „Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru lucrările ce se excută pe domeniul public al comunei Baciu în vederea executării lucrărilor de construire pentru obiectivul - „Construire rețele de canalizare în localitățile Popești și Corușu, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local pentru deschidere acces la strada localității, amplasare branșamente și racorduri la rețelele edilitare și lucrări pe domeniul public al comunei pentru obiectivul - „Construire locuință unifamilială, platforma auto acoperită, acces, împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități, conform PUZ aprobat prin HCL nr. 39/26.04.2021”, loc. Baciu, str. Poiana Cerbului, nr. 54, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) și a cofinanțării proiectului „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 379/2020

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea asocierii în participațiune între UAT COMUNA BACIU și ASOCIAȚIA AGRICULTORILOR DIN ȚARA CĂLATEI în vederea realizării unei clădiri pentru desfășurarea organizată și instituțională de activități extracurriculare

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Baciu pe anul 2022

Vezi hotărârea în format electronic


privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni: februarie, martie, aprilie 2022

privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022 propus a se realiza cu beneficiarii de ajutor social, conform Legii 416/2011.

Vezi hotărârea în format electronic


privind participarea la program și aprobarea documentației tehnico - economice, a indicatorilor tehnico - economici și a contribuției proprii, TITLU PROIECT: „STAȚII DE ÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA BACIU JUDEȚUL CLUJ” SURSA DE FINANȚARE: ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice în localități. 

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea fișei de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activitățile specifice serviciul de salubrizare

Vezi hotărârea în format electronic


privind luarea la cunoștiință a Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate, autentificate sub nr. 3985/14.09.2021 și nr. 4103/23.09.2021, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Baciu a imobilelor teren situate în intravilanul localității Baciu, având categoria de folosință drum, înscrise în CF 62743 Baciu în suprafață de 120 mp, CF 62745 Baciu în suprafață de 859 mp, CF 62747 Baciu în suprafață de 718 mp, CF 62749 Baciu în suprafață de 140 mp și a trecerii în domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu a acestor imobile

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2021