Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a face parte din Comisia de avaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Baciu 

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu a terenului în suprafață de 275 mp, cu destinația parc de joacă pentru copii din loc. Baciu, str. Neptun, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind luarea la cunoștiință a Declarației de renunțare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 710/03.04.2019, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al Comunei Baciu a imobilului teren situat în intravilanul localității Baciu, având categoria de folosință drum, înscris în CF 61089 Baciu, nr. cadastral 61089, în suprafață de 1508 mp și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al Comunei Baciu a acestui imobil, reprezentând strada Universului din loc. Baciu, com. Baciu, jud. Cluj.

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea contractului de asociere a Comunei Baciu în vederea constituirii Regiei Autonome „Ocolul Silvic Arieș”, constituirea Regiei Autonome „Ocolul Silvic Soimul Arieș” în vederea gospodăririi fondului forestier propriu al unităților administrativ-teritoriale: Comuna Aiton, Comuna Baciu, Comuna Ceanu Mare, Comuna Ciurila, Comuna Luna, Comuna Mihai Viteazu, Comuna Moldovenești, Comuna Papiu Ilarian, Comuna Petreștii de Jos, Comuna Săndulești, Comuna Sanger, Comuna Taureni, Comuna Tritenii de Jos, Municipiul Turda, Comuna Tureni, Comuna Valea Larga, Comuna Viișoara, Comuna Zau de Câmpie și aprobarea Regulamentului activității de adminsitrare a pădurilor în regim silvic  

Vezi hotărârea în format electronic


privind încetarea, începând cu data de 10.05.2022, a contractului de prestări servicii silvice încheiat cu Ocolul Silvic Stejarul Zalău precum și aprobarea înceierii unui contract de prestări servicii silvice pentru fondul forestier proprietatea publică a U.A.T. Comuna Baciu cu Ocolul Silvic Valea Ierii începând cu data de 10.05.2022. 

Vezi hotărârea în format electronic


privind indexarea impozitelor și taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru anul 2023, cu rata inflației

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloacele de transport în comun pentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială „Tamas Gyula” Mera

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea decontării cheltuielilor pe mijloace de transport în comunpentru cadrele didactice angajate la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


pentru aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de distribuție gaze naturale în localitățile Suceagu, Rădaia și Mera, comuna Baciu, jud. Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a spațiului comercial I și II, înscris în CF nr. 50218-C1-U63 și CF nr. 50218-C1-U64, reprezentând parte din imobilul situat în comuna Baciu, sat Baciu, str. Saturn, nr. 2, bl. A, jud. Cluj, în suprafață totală de 238,10 mp (124+114,10 mp) precum și a spațiului necesar accesului pentru derularea activităților uni Grădinițe cu program prelungit, unitate de invățământ prescolar de stat înființată de UAT Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind acordarea unui mandat special dlui primar Balazs Janos, pentru a aproba în adunarea generală a membrilor Asociației Metropolitane de Transport Public Cluj (AMTPC), modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 42/29.18.2018, în sensul atribuirii în concesiune către Compania de Transport Public Cluj - Napoca SA, a automatului de eliberare legitimații de călătorie aflat în domeniul privat al comunei Florești, ce face parte din investiția „Achiziționare automat de eliberare legitimații de călătorie”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu privire la imobilul situat în com. Baciu, sat Baciu, str. Privighetorii, nr. FN, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului local pentru amplasare racorduri și branșamente noi la strada localității și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea - Elaborare documentație P.U.D. și documentație pentru autorizarea și executarea lucrărilor de construire a obiectivului „Clădire cu funcțiuni comerț - servicii și birouri, branșamente și racorduri și la rețelele de utilități urbane, în loc. Mera, nr. 1A, com. Baciu, jud. Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind întăbularea în domeniul public al comunei Baciu, jud. Cluj a străzilor Caisului și Vișinului

Vezi hotărârea în format electronic


privind atribuirea unor denumiri pentru unele străzi și Drumuri de Exploatație Agricolă în vederea cuprinderii acestora în inventarul Domeniului Public al Comunei Baciu