Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a devizului general pentru proiectul „Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Baciu”, faza SF

Vezi hotărârea în format electronic


privind aporbarea studiului de fezabilitate/ documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/ devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Introducerea rețeleiu de canalizare în localitățile Popești și Corușu, comuna Baciu, județul Cluj” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.  

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea închirierii Căminelor Culturale din comuna Baciu și stabilizarea taxelor pentru închiriere 

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea procedurii de subvenționare a sterilizării câinilor de rasă comună, cu stăpân de pe teriotriul comunei 

Vezi hotărârea în format electronic


privind aplicarea tarifului de salubrizare aferent serviciilor de salubrizare prestate pentru gestionarea deșeurilor menajere atât pentru persoanele fizice cât și pentru persoanele juridice de pe raza Comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice pentru proiectul „Construire pod peste nadas în localitatea Baciu, comuna Baciu, județul Cluj”

Vezi hotărârea în format electronic


privind alegerea președintelui de sedință pentru ședințele Consiliului local Baciu pe o perioadă de trei luni: Februarie - Aprilie 2023

Vezi hotărârea în format electronic


privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baciu, judetul Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea studiului de fezabilitate/documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici/ indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general/devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „"Introducerea rețelei de canalizare in localitățile Popești si Corușu, comuna Baciu, județul Cluj”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea unui schimb de terenuri între proprietarii Comuna Baciu și SC ALEX AUTO SERVICE SRL, înscrise în CF 56109 - S=2278 mp și CF 64369 - S=2488 mp

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUZ – pentru PARCELARE ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE, DRUM DE ACCES, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE în loc. Corușu, nr. FN, com. Baciu, jud. Cluj, beneficiar Pintea Alin, pe parcela proprietate privată cu nr. cadastral 56770 Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2023 propus a se realiza cu beneficiarii de ajutor social, conform Legii 416/2001

Vezi hotărârea în format electronic


privind infiinţarea Serviciului Public Local de Gospodărire Comunală la nivelul comunei Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Baciu pe anul 2023

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2022