17.01.2019 - ANUNȚ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului

01.17.2019
17.01.2019 - ANUNȚ privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului
FOTO:


Descarcă Anunțul

ANUNȚ

privind ocuparea prin transfer la cerere a unei funcții publice de execuție vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului

                Primăria comunei Baciu, în temeiul prevederilor ari . 87 alin. (1 ) lit. c), alin. (2) lit. c) și art. 90 alin. ( 1 ) lit. b), alin. (2), (5)(7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare și ale art.148 și 149 alin. (1)-(5) din Hotărârea Guvernului nr. 611 / 2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, anunță ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, prin transfer Ia cerere.

 

Compartimentul Asistență socială și medicină Școlară

  1. Consilier, clada I, grad profesional superior (1 post)

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 7 ani

 

                Funcționarii publici interesați vor depune, în termen de 20 de zile de la data afisării anunțului la sediul Primăriei comunei Baciu, loc. Baciu, str. Aleea Nufărului, nr.1, com. Baciu, jud. Cluj,, respectiv în perioada 17.01.-05.02.2019, următoarele documente:

  1. Cererea de transfer
  2. Curriculum vitae
  3. Copia actului de identitate
  4. Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
  5. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice
  6. O adeverință eliberată de către instituția angajatoare care să ateste calitatea de angajat și funcția pe care o ocupă în prezent

Copiile actelor prevăzute la literele c) – e) vor fi prezentate în copii legalizate sau ănsoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comunei Baciu, dl. Pripon Ioan, iar celelalte documente se vor depune în original.

În situația în care vor fi depuse mai multe cereri de transfer pentru aceeași funcție publică de execuție vacantă, Primăria comunei Baciu va organiza un interviu cu funcționarii publici solicitanți, în temeiul prevederilor art.149 alin. (5) din H.G. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare, data, ora și locul susținerii interviului fiind aduse la cunoștința acestora.

În cazul în care există un singur funcționar public înscris pentru ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant, acesta este declarat admis, aprobându-i-se solicitarea de transfer la cerere de către conducerea Primăriei.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0740188996, în intervalul orar 08:00 – 12:00 de luni până vineri.

Publicat azi, 17.01.2019, la sediul Primăriei comunei Baciu și pe site-ul www.primaria-baciu.ro