2021.10.18 - ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI 2021-2022 CONFORM LEGII 226/2021 – CONSUMATORUL VULNERABIL

10.18.2021
2021.10.18 - ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI 2021-2022  CONFORM LEGII 226/2021 – CONSUMATORUL VULNERABIL
FOTO:


Ajutorul de încălzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau reședința valabilă în Comuna Baciu, jud. Cluj, în perioada noiembrie 2021 – martie 2022. 

Dosarele  se pot depune la sediul Primariei Comunei Baciu începând cu data de 19.10.2021. pana la data  de   18.11.2021 iar formularele pot fi descarcate de pe site-ul Primariei  sau ridicate de la   Primăria Comunei Baciu – Com. Baciu, Ale. Nufărului, nr. 1, Judet Cluj.  

Orar zilnic  :  de luni pana miercuri  orele  9 – 14  

 Joi  orele 12 - 17   pentru depunerea dosarelor de ajutor de incalzire  

Cine beneficiază de ajutor – familiile/persoanele singure, care se încadrează în plafoanele de venit pe persoană, numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședința acestora, dacă nu dețin bunuri mobile/imobile, care conduc la respingerea acordării ajutorului. 

Pe durata sezonului rece pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței, cu gaze naturale, energie electrica sau combustibili solizi si supliment  persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, dacă veniturile cumulate ale persoanei, familiei sau persoanelor care se gospodăresc împreună la aceeași adresă, se situează pana la : 

 • 1.386 lei /persoana in cazul familiei  

 • 2.053 lei in cazul persoanei singure ; 

Documente necesare 

Cerere - declarație pe propria răspundere  - se poate descărca de aici

 1. Documente de identitate titular și membrii (cărți de identitate, buletine de identitate, cărți de identitate provizorii valabile , certificate de naștere pentru minori, permise de ședere temporară, premise de ședere pe termen lung, certificate de înregistrare sau cărți de rezidență) ale tuturor persoanelor cu același domiciliu sau reședință, si  înscrise în registrul agricol de la primaria Baciu / cartea de imobil și sunt luate în calcul la cheltuielile comune; 

 1. Xero- copie factură gaze naturale sau energie electrică (pe care să fie înscrise codul abonatului si codul punctului de consum. Dacă pe factură apare înscrisă altă persoană decât abonatul, calitatea de persoană îndreptățită se probează cu contractul de închiriere, împuternicire, concesiune, comodat, clauza de intretinere, etc); 

 1. Acte privind veniturile realizate  ( pe luna septembrie 2021 ) de la toți membrii familiei sau de la toate persoanele care au aceeași reședință, domiciliază la aceeași adresă, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la cheltuielile comune ale acesteia, sau, după caz, de persoana singură, în luna anterioară depunerii cererii, în copie ( cupon de pensie ,  adeverințe de venit eliberate de angajator si bonuri de masa , pentru veniturile din salariu, adeverințe de la administrațiile financiare pentru veniturile din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din investiții, din premii și jocuri de noroc, mandate poștale/extrase de cont/decizii pentru indemnizații de șomaj, handicap, pensii, alocații, etc) . 

 • pentru elevi/studenți vor fi depuse adeverințe de la unitățile de învățământ care să cuprindă și precizarea bursier sau nebursier, tipul bursei (socială, de merit…) și cuantumul acesteia. 

 • în situația persoanelor singure/familiilor care declară că nu realizează niciunul din veniturile enumerate vor anexa și o declarație privind veniturile din care se întrețin, sursele de venit din care își plătesc utilitățile și cuantumul acestora va fi înscris la punctul 78 din cerere la capitolul “Alte venituri” cu menționarea luării la cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii penale. 

 • pentru cetățenii străini, așa cum sunt definiți la art. 2, lit. a din O.U.G. nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România, republicată se va depune dovada mijloacelor de întreținere care au stat la baza obținerii permisului de ședere în România , respectiv cetatenilor straini sau apatrizi carora li s-a acordat o forma de protectie in Romania , in conditiile Legii nr. 122 / 2006 privind azilul in Romania sau resedinta in Romania .  Sunt exceptați studenții bursieri ai statului român și studenții străini de origine română. 

 1. Acte privind regimul juridic al locuinței 

 • Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de încălzire și sunt beneficiarii unui contract de închiriere, concesiune , comodat sau alta forma de detinere, vor depune o copie a documentului pe care il detine .  

 1. Dovada bunurilor mobile și imobile deținute pentru solicitantii cu domiciliul stabil pe raza comunei Baciu  si pentru posibilii beneficiari  care au reședință în Comuna Baciu si  domiciliul în altă localitate vor depune: 

 • adeverință, de la direcțiile de taxe și impozite locale din localitatea de domiciliu, privind clădirile, terenurile și mijloacele de transport aflate în proprietate, pentru fiecare persoană cuprinsă în cerere; 

 • adeverința de la Registrul Agricol al primăriei din localitatea de domiciliu privind terenurile sau animalele aflate în proprietatea persoanele cuprinse în cerere; 

 • solicitanții care au reședința în Comuna Baciu trebuie în mod obligatoriu să dețină pe actele de identitate viza de flotant valabilă pe durata acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței; 

       6. Dosar Plic

Pentru mijloacele de transport deținute de persoanele cuprinse în cerere se va atașa și o copie după certificatul de înmatriculare! 

Termene și proceduri 

CERERILE SE DEPUN O SINGURĂ DATĂ PENTRU TOATĂ PERIOADA SEZONULUI RECE ! 

Modalitate de lucru: 

 1. Preluarea dosarelor – nu vor fi preluate decât acele dosare care întrunesc cumulativ elementele de mai sus; 

 1. Procesarea dosarelor – se vor procesa electronic dosarele eligibile; 

 1. Stabilirea rezoluției – în urma procesării se va stabili daca cererea întrunește condițiile necesare pentru aprobare sau respingere; in cazul aprobării se stabilește procentul ori suma fixă de care beneficiază persoana singura ori familia , prin Dispozitie de primar . 

Stabilirea dreptului de acordare se face o singura dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, după următoarele reguli: 

a. începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii  respective; 
b. începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a); 

Criterii de eligibilitate, plafoane și cuantumuri 

Art.25 – Legea 226/2021 

Familiile si persoanele singure  ale căror venituri pe membru de familie sunt de până la 1386 lei   iar în cazul persoanelor singure   venitul este de până la 2053 lei , beneficiază lunar, inclusiv în perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în sumă fixă, acordat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate,  în cuantum de : 

 10 lei /lună pentru consumul de gaze naturale 

20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi ( lemne )şi/sau petrolieri 

30 lei /lună pentru consumul de energie electrică   

În cazul în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică,  cuantumul  suplimentului de energie este de 70 lei/lună. 

Treptele de venituri și valoarea ajutorului (Art. 7 – Lege 226 /2021) 

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în funcție de venitul mediu net pe membru de familie sau al persoanei singure iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat după cum urmează:  

 1. în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei; 

 1. în proporție de 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei și 320 lei; 

 1. în proporție de 80%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei și 440 lei; 

 1. în proporție de 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei și 560 lei; 

 1. în proporție de 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei și 680 lei; 

 1. în proporție de 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei și 920 lei; 

 1. în proporție de 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei; 

 1. în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei; 

 1. în proporție de 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei; 

 1. în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei; 

 1. în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 lei. 

IMPORTANT: 

Ajutorul pentru energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili care nu dețin altă formă de încălzire, precum și consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranșați de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale și care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condițiile contractului. 
În cazul solicitării ajutoarelor pentru incalzire , se efectuează anchetele sociale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat. 

Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței: 

BUNURI IMOBILE 

 1. Clădiri sau alte spații locative în afara locuinței de domiciliu și a anexelor gospodărești 

 1. Terenuri de împrejmuire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală. Fac excepție terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție producție agricolă 

 

BUNURI MOBILE* 

 1. Autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum și pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile; 

 1. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani; 

 1. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze; 

 1. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepția bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”; 

 1. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată; 

 1. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale; 

 1. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acționate hidraulic, mecanic sau electric. 

DEPOZITE BANCARE 

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.. 

Terenuri/animale și/sau păsări 

 1. Suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie. 

Mențiuni referitoare la locuință: 

 • Locuința de domiciliu sau de reședință este construcția cu destinația de locuință aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosință în condițiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței. Se asimilează locuinței de domiciliu sau reședinței și locuința de necesitate, precum și locuința socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 • Locuința de domiciliu sau de reședință este construcția edificată în condițiile legii**. O construcție edificată fără îndeplinirea formalităților legale nu există cu excepția celor construite într-o perioadă greu de definit dar care figurează în Registrul agricol și, mai mult decât atât, pentru care s-au plătit taxele și impozitele locale; 

 • Persoana sau familia care deține pe lângă locuința de domiciliu și o cotă parte dintr-o altă clădire, exceptând anexele sau dependințele, nu poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței indiferent de mărimea cotei; 

 • Dacă în aceeași locuință/imobil locuiesc mai multe familii, fără contoare separate pentru gaze naturale sau energie electrică la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței vor fi luate în considerare toate persoanele și veniturile realizate de acestea. 
  **Persoanele fără locuință nu se încadrează la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței. 

Informații generale 

Stabilirea dreptului de acordare se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de 20, începând cu luna următoare. 

Orice modificare, privind numărul de membrii sau venitul realizat se comunică printr-o nouă cerere tip ( care  poate fi descarcata de pe site-ul primariei sau de la sediul primariei  )  de acordare a unor drepturi de asistență socială care va cuprinde în mod obligatoriu actele care dovedesc respectivele modificări. 

Nedeclararea corecta a componentei familiei , a venturilor realizate de membrii acestora precum si a bunurilor mobile si imobile detinute constituie contravenie si se sanctioneaza conform Codului Penal