2019.09.01 Anunț concurs pentru ocuparea posturilor Compartiment Impozite și Taxe Locale (consilier, clasa I, grad profesional asistent) și Compartiment Registru Agricol și Fond Funciar (consilier, clasa I, grad profesional principal)

09.02.2019
2019.09.01 Anunț concurs pentru ocuparea posturilor Compartiment Impozite și Taxe Locale (consilier, clasa I, grad profesional asistent) și Compartiment Registru Agricol și Fond Funciar (consilier, clasa I, grad profesional principal)
FOTO:


Anunțul (format PDF )

 

Primăria comunei Baciu, jud. Cluj organizează concurs în data de 07 octombrie 2019 ora 9 00 proba scrisă, iar proba de interviu în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru ocuparea a doua funcții publice vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului, astfel:

- Compartiment Impozite și Taxe Locale

        - consilier, clasa I, grad profesional asistent

- Compartiment Registru Agricol și Fond Funciar

        - consilier, clasa I, grad profesional principal

Pentru participarea la concursul de ocupare a funcţiilor publice de execuţie vacante trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute de art.465 (exceptând lit. e) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ:

- consilier, clasa I, grad profesional asistent - 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, cunoștințe operare PC dovedite cu documente care să ateste deținerea acestor cunoștințe.

- consilier, clasa I, grad profesional principal - 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, cunoștințe operare PC dovedite cu documente care să ateste deținerea acestor cunoștințe.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 şi se depune în perioada 02.09.2019 – 23.09.2019, ora 12 la sediul Primăriei comunei Baciu, jud. Cluj, camera 21.

Persoană de contact dna. Mureșan Monica Angelica, tel. 0264 260 314, mobil 0755020626

Bibliografie:

- Constituția României

- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

- Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

- Legile Fondului Funciar: Legea nr.18/1991, republicată, Legea nr.169/1998, Legea nr.1/2000, Legea nr.247/2005, Legea nr.165/2013, 

- Legea nr.7/1996 a Cadastrului și Publicității Imobiliare, republicată, 

- Ordonanța nr.28/2008 privind registrul agricol, 

- O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului Funciar nr.18/1991.

- H.G. Nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. Nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului Funciar nr.18/1991.