Știri și anunțuri

2019.10.01 Restrictionare acces în parcarea de pe strada Uliului

Începând cu data de 1 octombrie 2019 se restricționează accesul pe timpul zilei în parcarea de pe strada Uliului. vă rugăm să nu lăsați mașinile parcate pe timpul zilei pentru a putea finaliza reprofilarea , asfaltarea și linierea parcării.

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare.

01.10.2019
2019.09.27 Restricționare trafic zona Popești Deal în vederea desfășurării lucrărilor de reparații la drum.

Primăria Baciu anunță că începând cu  data de 30 Septembrie 2019 va fi restricționat accesul în localitatea Popești ( zona Popești deal) în intervalul orar 0700 -  1700pentru reparatii la drum ( frezare, plombare, refacere sistem rutier, montare podete rutiere, etc.

Având în vedere că pentru anumite lucrări este necesară închiderea completă a traficului pe anumite porțiuni în anumite perioade rugăm toți cetățeni să folosească în această perioadă ruta ocolitoare Valea Seacă - Hagău în măsura în care acest lucru este posibil.

Facem tot posibilul ca disconfortul creat să fie cât mai mic și să dureze cât mai scurt timp.

Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat.

27.09.2019
2019.09.27 - Anunț privind decizia etapei de încadrare APM „Racordarea rețelei de drumuri agricole modernizate la rețeaua rutiera de străzi in comuna Baciu, județul Cluj”

ANUNȚ:

   COMUNA BACIU, titular al proiectului „Racordarea rețelei de drumuri agricole modernizate la rețeaua rutiera de străzi in comuna Baciu, județul Cluj” propus a fi amplasat în COMUNA BACIU, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Racordarea rețelei de drumuri agricole modernizate la rețeaua rutiera de străzi in comuna Baciu, județul Cluj”  propus a fi amplasat în Comuna Baciu.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni - joi între orele 9.00 – 14.00, vineri între orele 9.00 – 12.00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet APM Cluj”

 

27.09.2019
2019.09.26 -Anunț Trageri în Poligonul MAPN - UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

COMUNICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

in zilele de : 01.10; 02.10; 03.10; 03.10; 04.10; 04.10; 07.10; 08.10; 09.10; 10.10; 11.10; 14.10; 15.10;16.10;17.10;18.10; 21.10;22.10;23.10;24.10;25.10;28.10;28.10;29.10;30.10;31.10;   -2019 se  executa trageri in poligonul Florești Nord. 


Rugam atentionati cetatenii ca în aceste zile să nu intre in zona de siguranta a poligonului , la munca sau cu animalele la pascut . Zona de siguranta este delimitată de înaltimea dl. CIGA cu cota 614,9 - formele de teren cu cotele 601,4 - 580,1 dl. MORTONUSE cu cota 636,8 - forma de teren dl BATORI cu cota 651, 1 - dl. ACASTAILOR cu cota 506,0 - formele de teren cu cotele 491, 1 , 4 76,6 - intersectia de drumuri care duce la podul de pe raul SOMEȘ din localitatea FLORESTI . 
In caz de accidente generate de nerespectarea măsurilor de siguiranță nu ne asumam raspunderea. 

 

COMANDANTUL UM 01463

26.09.2019
2019.09.23 - Restricționare acces pe strada Planetelor

Începând cu data de 25.09.2019 va începe derularea lucrărilor de reparație capitală  a străzii Planetelor din localitatea Baciu. Traficul va fi închis pe porțiunea de drum dintre strada Planetelor Nr. 59 și  strada Jupiter Nr. 27 Bl. J. Datorită acestor restricții nu se va mai putea ajunge de pe strada Planetelor pe strada Jupiter până la finalizarea lucrărilor.

Ne cereme scuze pentru disconfortul creat și facem tot posibilul că acesta sa dureze o perioadă cât mai scurtă.

Vă mulțumim pentru înțelegere

23.09.2019
2019.09.06 -Anunț Trageri în Poligonul MAPN - UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

COMUNICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

in zilele de : 10.09; 11.09; 12:09; 13.09; 16.09; 17.09; 18.09; 19.09; 20.09; 23.09; 24.09; 25.09; 26.09; 27.09; 30.09;   -2019 se  executa trageri in poligonul Florești Nord. 


Rugam atentionati cetatenii ca în aceste zile să nu intre in zona de siguranta a poligonului , la munca sau cu animalele la pascut . Zona de siguranta este delimitată de înaltimea dl. CIGA cu cota 614,9 - formele de teren cu cotele 601,4 - 580,1 dl. MORTONUSE cu cota 636,8 - forma de teren dl BATORI cu cota 651, 1 - dl. ACASTAILOR cu cota 506,0 - formele de teren cu cotele 491, 1 , 4 76,6 - intersectia de drumuri care duce la podul de pe raul SOMEȘ din localitatea FLORESTI . 
In caz de accidente generate de nerespectarea măsurilor de siguiranță nu ne asumam raspunderea. 

06.09.2019
2019.09.01 Anunț concurs pentru ocuparea posturilor Compartiment Impozite și Taxe Locale (consilier, clasa I, grad profesional asistent) și Compartiment Registru Agricol și Fond Funciar (consilier, clasa I, grad profesional principal)

Anunțul (format PDF )

 

Primăria comunei Baciu, jud. Cluj organizează concurs în data de 07 octombrie 2019 ora 9 00 proba scrisă, iar proba de interviu în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru ocuparea a doua funcții publice vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului, astfel:

- Compartiment Impozite și Taxe Locale

        - consilier, clasa I, grad profesional asistent

- Compartiment Registru Agricol și Fond Funciar

        - consilier, clasa I, grad profesional principal

Pentru participarea la concursul de ocupare a funcţiilor publice de execuţie vacante trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute de art.465 (exceptând lit. e) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ:

- consilier, clasa I, grad profesional asistent - 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, cunoștințe operare PC dovedite cu documente care să ateste deținerea acestor cunoștințe.

- consilier, clasa I, grad profesional principal - 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, cunoștințe operare PC dovedite cu documente care să ateste deținerea acestor cunoștințe.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 şi se depune în perioada 02.09.2019 – 23.09.2019, ora 12 la sediul Primăriei comunei Baciu, jud. Cluj, camera 21.

Persoană de contact dna. Mureșan Monica Angelica, tel. 0264 260 314, mobil 0755020626

Bibliografie:

- Constituția României

- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

- Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

- Legile Fondului Funciar: Legea nr.18/1991, republicată, Legea nr.169/1998, Legea nr.1/2000, Legea nr.247/2005, Legea nr.165/2013, 

- Legea nr.7/1996 a Cadastrului și Publicității Imobiliare, republicată, 

- Ordonanța nr.28/2008 privind registrul agricol, 

- O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului Funciar nr.18/1991.

- H.G. Nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. Nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului Funciar nr.18/1991.

02.09.2019
2019.08.22 - Anunț depunere documente necesare în vederea obținerii avizului de la Compania de Apă Someș SA, în vederea racordării la rețeaua de alimentare cu apă din satele Suceagu, Rădaia și Mera

Prin prezenta vă comunicăm faptul că puteți depune actele necesare în vederea obținerii avizului de la Compania de Apă Someș SA, în vederea racordării la rețeaua de alimentare cu apă din satele Suceagu, Rădaia și Mera,  la camera 2 serviciul Urbanism din cadrul Primăriei Baciu.

Documentele necesare sunt:

- Actul de Identitate,

- Adeverință de la Registrul Agricol,

- planul de situație obținut de la serviciul Urbanism

- Taxa de avizare în sumă de 26 lei.

22.08.2019
2019.08.13 -Anunț Trageri în Poligonul MAPN - UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

COMUNICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

in zilele de : 29.08; 30.08  -2019 se  executa trageri in poligonul Florești Nord. 


Rugam atentionati cetatenii ca în aceste zile să nu intre in zona de siguranta a poligonului , la munca sau cu animalele la pascut . Zona de siguranta este delimitată de înaltimea dl. CIGA cu cota 614,9 - formele de teren cu cotele 601,4 - 580,1 dl. MORTONUSE cu cota 636,8 - forma de teren dl BATORI cu cota 651, 1 - dl. ACASTAILOR cu cota 506,0 - formele de teren cu cotele 491, 1 , 4 76,6 - intersectia de drumuri care duce la podul de pe raul SOMEȘ din localitatea FLORESTI . 
In caz de accidente"generate de nerespectarea măsurilor de siguiranță nu ne asumam raspunderea 

13.08.2019
2019.08.06 Anunț public privind emiterea  solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ASFALTARE STRĂZI RURALE SECUNDARE, REABILITARE PODEȚE RUTIERE ȘI CONSOLIDARE ALBIE CU ZID DE SPRIJIN ÎN COMUNA BACIU, JUDEȚUL CLUJ”

 COMUNA  BACIU, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ASFALTARE STRĂZI RURALE SECUNDARE, REABILITARE PODEȚE RUTIERE ȘI CONSOLIDARE ALBIE CU ZID DE SPRIJIN ÎN COMUNA BACIU, JUDEȚUL CLUJ”. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CLUJ din Cluj Napoca, str. .Dorobanților , nr. .99, în zilele de luni până  vineri între orele 9.00-14.00. 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului CLUJ din Cluj Napoca, str. .Dorobanților , nr. .99 Bl. B cod. 400609 FAX 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro

06.08.2019
2019.07.29 Restricționare trafic pe Strada Privighetorii

Începând cu data de 01.08.2019 vor începe derularea lucrărilor de reparații capitale și regenerare urbană pe strada Privighetorii din localitatea Baciu. Vă rugăm să nu lăsați mașinile parcate pe această stradă pentru ca  lucrările să se desfășoare conform graficului de lucrări. În cazul în care vor fi autovehicule care vor bloca lucrările acestea vor fi ridicate în colaborare cu Secția 3 Politie Rurală Baciu și cu RADP Cluj iar costurile ridicării, transportului și depozitării vor fi suportate de către proprietarul autovehiculului. De asemenea vor fi perioade în care este posibil ca traficul sa fie interzis sau restricționat pe anumite porțiuni de pe această stradă.

Ne cereme scuze pentru disconfortul creat și facem tot posibilul că acesta sa dureze o perioadă cât mai scurtă.

Vă mulțumim pentru înțelegere

29.07.2019
2019.07.23 - Propunere de sistematizare a circulației în zona străzilor Jupiter, Neptun Galaxiei și Saturn din localitatea Baciu

Primăria Baciu porpune sistematizarea circulației în zona străzilor Jupiter, Neptun Galaxiei și Saturn din localitatea Baciu

în acest sens lansează spre dezbatere publică următoarele două propuneri:

Propunere semne de circulație  (click pentru a vedea schița propusă)

Propunere înființare trotuar nou (click pentru a vedea schița propusă)

- linia roșie reprezintă viitorul trotuar

- punctele verzi de pe linia roșie reprezintă porțiuni de trotuar care vor avea stâlpișori metalici pentru prevenirea parcării pe troruar.

Observațiile și propunerile dvs. se pot trimite pe mail primariabaciu@hotmail.com sau prin secțiunea trimite o sesizare de pe site-ul www.primaria-baciu.ro

23.07.2019
2019.07.17 - Acces restricționat în localitatea Popești (zona deal)

Primăria Baciu anunță că în data de 18 Iulie 2019 va fi blocat accesul în localitatea Popești ( zona deal) în dreptul imobilului cu Nr. 1Z în intervalul orar 09:00 - 15:00 pentru montarea unui tub de scurgere a apelor pluviale. 

Rugăm toți cetățeni să folosească în această perioadă ruta ocolitoare Valea Seacă - Hagău.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat.

17.07.2019
2019.07.15 - COMUNICAT privind prevenirea răspândirii virusului Pestei Porcine Africane prin mijloacele de transport

DIRECTIA SANITARA VETERINARA ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR CLUJ

COMUNICAT privind prevenirea răspândirii virusului Pestei Porcine Africane prin mijloacele de transport

A vand in vedere varful de sezon al raspandirii virusului PPA, se impun urmatoarele masuri, conform prevederilor Hotararii CNSSU nr.3/01.08.2018: 
Agentilor economici -Prevenirea raspandirii virusului PPA prin mijloacele de transport: 
-  Toate mașinile agricole, combinele, tractoarele, vor fi dezinfectate de catre proprietar/utilizator la ieșirile din tarlalele. 
- Toate mașinile/ vehiculele hipo folosite la incarcarea furajelor sau legumelor vor fi dezinfectate la ieșirea de pe terenul agricol. 
-Toate mașinile/ vehiculele hipo folosite la exploatarea padurilor aflate in zonele incluse in Partea III a Deciziei 709/2014/UE, vor fi dezinfectate pentru a preveni raspandirea virusului,
- Dezinfectia mijloacelor de transport se va efectua de catre personal instruit, cu mjloace de dezinfectare portabile ( ex: vermorel, atomizoare. etc.).
Gestionari fonduri cinegetice/vanatori -Eliminarea sursei virale reprezentata de carcasele mistretilor morti: 
Se vor face demersuri catre gestionarii fondurilor cinegetice in vederea intensificarii cautarii și eliminarii carcaselor de mistreti morti. 
Mijloacele de transport folosite pentru mistretii vanati sau pentru mistretii gasiti morti vor fi dezinfectate pentru a preveni raspandirea virusului. 
 

15.07.2019
2019.07.15 -Anunț Trageri în Poligonul MAPN - UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

COMUNICAT MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE UM.01463 POLIGONUL AUTOMATIZAT FLOREȘTI

in zilele de : 17.07 ; 18.07 ; 19.07 ; 22.07 ; 23.07 ; 24.07 ; 25.07 ;  26.07 ; 29.07 ; 30.07 ; 31.07 -2019se  executa trageri in poligonul Florești Nord. 


Rugam atentionati cetatenii ca în aceste zile să nu intre in zona de siguranta a poligonului , la munca sau cu animalele la pascut . Zona de siguranta este delimitată de înaltimea dl. CIGA cu cota 614,9 - formele de teren cu cotele 601,4 - 580,1 dl. MORTONUSE cu cota 636,8 - forma de teren dl BATORI cu cota 651, 1 - dl. ACASTAILOR cu cota 506,0 - formele de teren cu cotele 491, 1 , 4 76,6 - intersectia de drumuri care duce la podul de pe raul SOMEȘ din localitatea FLORESTI . 
In caz de accidente"generate de nerespectarea măsurilor de siguiranță nu ne asumam raspunderea 

15.07.2019
11.07.2019 - Obligativitatea colectării selective la nivelul comunei Baciu

Incepand cu data de 01.07.2019 , conform modificarilor legislative introduse prin OUG NR.74/2018 ,pentru modificarea si completarea Legii nr .211/2011 priviind regimul deseurilor, a legii nr.249/2015 privind modaliatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje si a OUG nr.196/2005 priviind fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin legea nr.31/2019 , suntem obligati sa implementam colectarea selectiva pe minim 4  fractii.

Pentru a îmbunătăți colectarea selectivă și a veni în sprijinul cetățenilor comunei Baciu s-au luat următoarele măsuri:

  Fractie umenda ( deseuri menajere) - se vor colecta în tomberoanele existente și în containerele cu această destinație.

  Pentru deseurile de hartie si carton se vor distribui saci de culoare albastra la locuințele individuale, locuințele colective urmând să colecteze acest tip de deșeu în containerul cu această destinație aferent Asociației de Proprietari

Se vor colecta în acest fel următoarele deșeuri:

 •     Ambalaje din hartie de la alimente
 •     Ambalaje din carton de la alimente (lapte, suc, bomboane etc.)
 •     Pungi de hartie
 •     Cutii si ambalaje din carton simplu sau ondulat
 •     Hartie de scris, hartie de ambalat
 •     Ziare , reviste,,carti si caiete

   Pentru deseurile de plastic si doze de aluminiu se vor distribui  saci de culoare galbena la locuințele individuale, locuințele colective urmând să colecteze acest tip de deșeu în containerul cu această destinație aferent Asociației de Proprietari

Se vor colecta în acest fel următoarele deșeuri:

 •     Recipiente de plastic pentru bauturi (PET) si cele ale produselor lactate
 •     Recipientele produselor cosmetice si detergentilor
 •     Caserole de plastic si polistiren, farfurii de plastic si pungi de plastic
 •     Pungi si folii de plastic folosite ca ambalaje
 •     Doze si ambalaje din aluminiu

     Pentru deseurile de sticla se vor distribui saci de culoare verde la locuințele individuale, locuințele colective urmând să colecteze acest tip de deșeu în containerul cu această destinație aferent Asociației de Proprietari

Se vor colecta în acest fel următoarele deșeuri:

 •    Sticla alba, maro si verde
 •    Borcane si sticle fara capac
 •    Cioburi de sticla
 •    Alte obiecte din sticla

    Ridicarea deseurilor de plastic si hârtie  se va efectua in ziua de marti a fiecarei saptamani.

     Deseurile de sticlă se vor ridica in ultima zi de vineri a fiecarei luni.

Distribuirea sacilor pentru colectare selectivă a deșeurilor va începe din data de 15.07.2019

La locuințele colective unde încă nu au fost amplasate gheene subterane de colectare selectivă se vor amplasa containere pentru a se putea face colectarea selectivă.

Deșeurile DDE ( deșeurile electronice și electrocasnice) se colectează la sediul SC Comunal Eco SRL din Baciu Str. Mică Nr. 2

Vă rugăm să dați dovadă de spirit civic și să nu amestecați deșeurile menajere cu cele selective. În cazul în care nu se ajunge la un procent de colectare selectivă de minim 40% în anul 2020 prețul plătit de către toți cetățenii comunei Baciu va înregistra o creștere semnificativă datorită sancțiunilor impuse de către Agenția Fondului de Mediu , și de către Uniunea Europeană.

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare

11.07.2019