Consursuri, Ocupare posturi, Posturi vacante

Anunțul (format PDF )

 

Primăria comunei Baciu, jud. Cluj organizează concurs în data de 07 octombrie 2019 ora 9 00 proba scrisă, iar proba de interviu în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, pentru ocuparea a doua funcții publice vacante în cadrul aparatului de specialitate al primarului, astfel:

- Compartiment Impozite și Taxe Locale

        - consilier, clasa I, grad profesional asistent

- Compartiment Registru Agricol și Fond Funciar

        - consilier, clasa I, grad profesional principal

Pentru participarea la concursul de ocupare a funcţiilor publice de execuţie vacante trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute de art.465 (exceptând lit. e) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ:

- consilier, clasa I, grad profesional asistent - 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, cunoștințe operare PC dovedite cu documente care să ateste deținerea acestor cunoștințe.

- consilier, clasa I, grad profesional principal - 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, cunoștințe operare PC dovedite cu documente care să ateste deținerea acestor cunoștințe.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008 şi se depune în perioada 02.09.2019 – 23.09.2019, ora 12 la sediul Primăriei comunei Baciu, jud. Cluj, camera 21.

Persoană de contact dna. Mureșan Monica Angelica, tel. 0264 260 314, mobil 0755020626

Bibliografie:

- Constituția României

- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

- Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

- Legile Fondului Funciar: Legea nr.18/1991, republicată, Legea nr.169/1998, Legea nr.1/2000, Legea nr.247/2005, Legea nr.165/2013, 

- Legea nr.7/1996 a Cadastrului și Publicității Imobiliare, republicată, 

- Ordonanța nr.28/2008 privind registrul agricol, 

- O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului Funciar nr.18/1991.

- H.G. Nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. Nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului Funciar nr.18/1991.

descarcă procesul verbal

ROMÂNIA                                                                                                             

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA BACIU

PRIMĂRIA                                                  

Nr. 7525/30.09.2019

PROCES VERBAL

încheiat azi, 30.09.2019

            Comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei nr.171/30.08.2019, emisă de viceprimarul Comunei Baciu cu atribuții de primar, în conformitate cu atribuţiile ce-i revin acestuia conform legii, s-a întrunit azi, 30.09.2019, pentru verificarea dosarelor la concursul de recrutare din data de 7.10.2019 – proba scrisă, pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie vacante din Compartimentul Impozite și Taxe Locale și Compartimentul Registrul Agricol și Fond Funciar din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baciu.

 

Lista nominală cu candidaţii  înscrişi la concurs este după cum urmează:

 

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Nr. înregistrare

dosar concurs

Dosar

Admis/Respins

Funcţia publică de execuţie vacantă:   Consilier, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul Impozite și Taxe Locale

1.

MOCAN PAULA IULIA

6645/06.09.2019

Admis

2.

POPESCU MIHAELA

7251/20.09.2019

Admis

Funcţia publică de execuţie vacantă:  Consilier, clasa I, grad profesional principal la Compartimentul Registrul Agricol și Fond Funciar

1.

CHIRA MARILENA CĂLINA

7046/16.09.2019

Admis

 

Comisia de concurs:

Membrii:         - PRIPON IOAN

                        - HEDEȘ MIHAI

                        - CIORBE DOINA DELIA

Secretar:         MUREȘAN MONICA ANGELICA

 

 

 

 

Descarcă documentul

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Pentru concursul de ocupare a funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Baciu, jud. Cluj, organizat în data de 07.10.2019, orele 9.00 , pentru funcțiile de:

 - consilier, clasa I, grad profesional asistent

consilier, clasa I, grad profesional principal

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Punctajul la proba scrisă

Rezultatul probei scrise

Admis/Respins

Funcţia publică de execuţie :  consilier, clasa I, grad professional asistent (1) – Compartimentul Impozite și taxe locale

1.

POPESCU MIHAELA

44 puncte

RESPINS

2.

MOCAN PAULA IULIA

93,33 puncte

ADMIS

Funcţia publică de execuţie:  consilier, clasa I, grad profesional principal (1) – Compartimentul Registru Agricol și Fond funciar

1.

CHIRA MARILENA CĂLINA

88 puncte

ADMIS

 

            Cei nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatelor scrise, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor, la sediul Primăriei comunei Baciu.

            Interviul va avea loc în data de 11.10.2019, ora 1000, la sediul Primăriei comunei Baciu.

Comisia de concurs:  

PRIPON IOAN – membru

HEDEȘ MIHAI – membru

CIORBE DOINA -membru

MUREȘAN MONICA ANGELICA - secretar

Barem corectare Consilier Principal

Barem corectare Consilier Asistent

 

descarcă documentul pdf

ROMÂNIA                                                                                                             

JUDEŢUL CLUJ

Primăria comunei Baciu                                                              

Nr. 7824 din 08.10.2019

Ora: 1410

REZULTATUL PROBEI SCRISE ÎN URMA SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR

        Pentru concursul de ocupare a funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Baciu, jud. Cluj, organizat în data de 07.10.2019, orele 9.00 , pentru funcțiile de:

 - consilier, clasa I, grad profesional asistent

consilier, clasa I, grad profesional principal

 

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Punctajul la proba scrisă

Rezultatul probei scrise

Admis/Respins

Funcţia publică de execuţie :  consilier, clasa I, grad profesional asistent (1) – Compartimentul Impozite și taxe locale

1.

POPESCU MIHAELA

42,27 puncte

RESPINS

 

 

Comisia de soluționare a contestațiilor:

MATEI LUMINIȚA CARMEN - membru

KOVACS GYORGY - membru

BELA MARIANA - membru

MUREȘAN MONICA ANGELICA - secretar

descarcă documentul

ROMÂNIA                                                                                                             

JUDEŢUL CLUJ

Primăria Baciu                                                                 

Nr. 7932 din 11.10.2017

Ora: 1200

REZULTATUL PROBEI INTERVIULUI

Pentru concursul de ocupare a funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Baciu, jud. Cluj, organizat în data de 11.10.2019, orele 1000 , pentru funcțiile de:

 - consilier, clasa I, grad profesional asistent

- consilier, clasa I, grad profesional principal

 

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Punctajul la proba interviului

Rezultatul probei interviului

Admis/Respins

Funcţia publică de execuţie :  consilier, clasa I, grad professional asistent (1) – Compartimentul Impozite și taxe locale

1.

MOCAN PAULA IULIA

86,66 puncte

ADMIS

Funcţia publică de execuţie:  consilier, clasa I, grad profesional principal (1) – Compartimentul Registru Agricol și Fond funciar

1.

CHIRA MARILENA CĂLINA

86,66 puncte

ADMIS

 

Comisia de concurs:  

 

PRIPON IOAN – membru

HEDEȘ MIHAI – membru

CIORBE DOINA -membru

                          MUREȘAN MONICA ANGELICA - secretar

descarcă documentul

ROMÂNIA                                                                                                                           Anexa nr. 2 B

JUDEȚUL CLUJ

COMUNA BACIU

Nr. 7933/11.10.2019, orele 1215

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI*7

Funcţia publică sau funcţiile publice pentru care se organizează concursul[1]:

  1. consilier, clasa I, grad profesional asistent

  2. consilier, clasa I, grad profesional principal

Informaţii privind selecţia dosarelor

Data selecţiei dosarelor: 30.09.2019

Funcţia publică

Numele şi prenumele candidaţilor înscrişi

Rezultatul selecţiei

consilier, clasa I, grad profesional asistent

MOCAN PAULA IULIA

ADMIS

POPESCU MIHAELA

ADMIS

consilier, clasa I, grad profesional principal

CHIRA MARILENA CĂLINA

ADMIS

Observaţii formulate de către membrii comisiei:  NU SUNT

Informaţii privind proba scrisă

Data şi ora desfăşurării probei scrise : 07.10.2019 orele 0900

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Punctajul la proba scrisă

Rezultatul probei scrise

Admis/Respins

Funcţia publică de execuţie :  consilier, clasa I, grad profesional asistent (1) – Compartimentul Impozite și taxe locale

1.

POPESCU MIHAELA

44 puncte

RESPINS

2.

MOCAN PAULA IULIA

93,33 puncte

ADMIS

Funcţia publică de execuţie:  consilier, clasa I, grad profesional principal (1) – Compartimentul Registru Agricol și Fond funciar

1.

CHIRA MARILENA CĂLINA

88 puncte

ADMIS

Probleme intervenite pe durata desfăşurării probei scrise:    NU SUNT

Informaţii privind contestațiile la proba scrisă

Nr.

crt.

Nume şi prenume

Punctajul la proba scrisă

Rezultatul probei scrise

Admis/Respins

Funcţia publică de execuţie :  consilier, clasa I, grad profesional asistent (1) – Compartimentul Impozite și taxe locale

1.

POPESCU MIHAELA

42,27 puncte

RESPINS

 

Informaţii privind interviul

Data şi ora desfăşurării interviului : 11.10.2019 orele 1000

Funcţia publică de execuţieconsilier, clasa I, grad profesional asistent (1) – Compartimentul Impozite și taxe locale

1.

MOCAN PAULA IULIA

86,66 puncte

ADMIS

Funcţia publică de execuţie:  consilier, clasa I, grad profesional principal (1) – Compartimentul Registru Agricol și Fond funciar

1.

CHIRA MARILENA CĂLINA

86,66 puncte

ADMIS

ezultatul final al concursului

Funcţia publică de execuţieconsilier, clasa I, grad professional asistent (1) – Compartimentul Impozite și taxe locale

1.

MOCAN PAULA IULIA

179,99 puncte

ADMIS

Funcţia publică de execuţie:  consilier, clasa I, grad profesional principal (1) – Compartimentul Registru Agricol și Fond funciar

1.

CHIRA MARILENA CĂLINA

174,66 puncte

ADMIS

Comisia de concurs:

Semnătura

1. PRIPON IOAN - preşedinte

 

2. HEDEȘ MIHAI - membru

 

3. CIORBE DOINA DELIA - membru

 

Secretarul comisiei :  MUREȘAN MONICA ANGELICA

Semnătura :

 

 

[1] Se vor menţiona: denumirea funcţiei publice, gradul profesional şi compartimentul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care este prevăzut postul