Acest website este in constructie iar unele parti pot fi inactive sau incoplete. Vom finaliza implementarea in cel mai scurt timp posibil. Va multumim pentru intelegere.

Finanțări Proiecte

REGULAMENT

pentru acordarea sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Local Baciu unităţilor de cult din comuna Baciu, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

 

     1. Dispoziţii generale

                 

                  Prezentul regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii de acordare a unor forme de sprijin financiar de la bugetul Consiliului Local Baciu unităţilor de cult din comuna Baciu, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.

 

 

      2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă

 • O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată;
 • H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr.82/2002, republicată;
 • Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

  3. Termeni şi expresii

 

            a) lăcaş de cult - imobil în care se oficiază servicii religioase sau care deserveşte acestui scop, respectiv: biserică, casă de rugăciune, templu, moschee, geamie, sinagogă, casă de adunare, capelă, ansamblu monahal, clopotniţă, arhondaric, trapeză, paraclis, chilie şi alte clădiri şi dependinţe asimilate acestora;

    b) protocol de finanţare - protocol încheiat între Secretariatul de Stat pentru Culte şi cultele religioase sau, după caz, unitatea centrală de cult;

    c) sprijin financiar - sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.

            d) autoritate finanţatoare - orice autoritate publică, astfel cum este definită aceasta în Constituţia României, republicată, inclusiv autoritatea judecătorească, precum şi orice instituţie publică de interes general, regional sau local;

            e) beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte;

    f) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă;

            g) finanţare nerambursabilă - alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general, regional sau local;

    h) fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele locale, bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau instituţiilor publice şi credite externe contractate ori garantate de către stat sau de autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi împrumuturi interne contractate de autorităţi ale administraţiei publice locale;

    i) solicitant - orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect.

 

  4. Domeniul de aplicare

 

Sprijinul financiar se poate acordă pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:

 • întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse;
 • construirii ori reparării lăcaşurilor de cult;
 • conservării şi întreţinerii bunurilor aparţinând cultelor şi care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil;
 • amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;
 • construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ teologic proprietate a cultelor recunoscute;
 • construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, precum şi pentru activităţile de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea;<LLNK820001010944100001>

 

  5. Prevederi bugetare

 

            Solicitările de finanţare vor fi onorate în limita prevederilor bugetare anuale aprobate de Consiliul Local Baciu, stabilite potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea şi raportarea bugetului local.

            Suma disponibilă pentru finanţarea Programului Culte va fi publicată în anunţul de participare la selecţia de proiecte, care va fi afişat pe site-ul Primăriei comunei Baciu.

            Cofinanţarea din partea beneficiarului trebuie să fie de minim 10% din valoarea totală a proiectului. Aceasta poate fi în natură (bani, materiale) sau muncă.

 

     6. Procedura de acordare a sprijinului financiar de la bugetul comunei Baciu

            6.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:

a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar;

b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;

c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice unitate de cult să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare;

f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare;

g) co-finanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10 % din valoarea totală a finanţării. Aceasta poate fi în natură (bani, materiale) sau muncă;

h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului calendaristic în care s-a acordat finanţarea nerambursabilă din bugetul local.

 

            6.2. Procedura de acordare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult recunoscute din românia se desfăşoară în următoarele etape:

- publicarea anunţului de participare;

- înregistrarea documentaţiei de solicitare a sprijinului financiar;

- verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară a solicitantului;

- evaluarea şi selecţia cererilor;

- întocmirea proiectului de hotărâre privind alocarea sprijinului financiar;

- comunicarea unităţilor selectate a sumelor alocate;

- încheierea contractului de cofinanţare;

- virarea sumelor alocate unităţilor de cult pe baza documentelor justificative depuse.                                    

 

      6.3. Reguli referitoare la prezentarea cererii de sprijin financiar

      Documentaţia de solicitare a sprijinului financiar contă în:

 • depunerea Formularului de solicitare a sprijinului financiar – anexa nr. 1
 • declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului unităţii de cult – anexa nr. 2.

            Documentele completate se depun la registratura Primăriei comunei Baciu – str. Aleea Nufărului, nr.1

            Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din cererea de finanţare. Cererile completate parţial nu vor fi luate în considerare.

            Alocarea sumelor se realizează prin hotărâre a Consiliului Local Baciu, pe baza cererilor primite de la unităţile de cult.

            Toate proiectele întocmite de unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din România primite vor fi analizate. Dintre acestea vor fi supuse evaluării numai solicitările care conţin toate documentele prevăzute anterior.

      Vor fi supuse evaluării numai solicitările care întrunesc următoarele criterii de selecţie:

 1. proiectele sunt de interes public local, judeţean, regional, naţional
 2. este dovedită capacitatea organizatorică şi funcţională a solicitantului sprijinului financiar prin: precizarea proiectelor desfăşurate în anul calendaristic anterior şi gradul de realizare a acestora; indicarea surselor de finanţare ale proiectului, contribuţia proprie.

 

      6.4. Evaluarea şi selecţia cererilor de sprijin financiar

      Evaluarea şi selecţia cererilor de sprijin financiar se face de către Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție copii a Consiliului Local Baciu. Vor fi nominalizate încă 2 persoane funcționari din cadrul aparatului de specialitate al primarului.      Centralizarea solicitărilor se face de către funcţionarii Compartimentului contabilitate care vor transmite centralizatorul cererilor comisiei mai sus menţionate. Pe baza propunerilor venite din partea comisiei funcţionarii vor întocmi proiectul de hotărâre. După aprobarea alocării fondurilor aceştia vor comunica unităţilor de cult beneficiare contractul de cofinanţare, modelul de raportare şi documenetele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar aprobat precum şi cele referitoare la justificarea sumelor cheltuite.

 

      6.5. Alocarea Sprijinului Financiar

           

            Pentru a intra în posesia fondurilor repartizate, unitatea de cult beneficiară a sprijinului financiar va transmite Consiliului Local Baciu următoarele documente care stau la baza acordării sprijinului financiar:

a) în termen de 30 zile de la primirea comunicării să depună contractul de cofinanţare completat, semnat şi ştampilat în 2 exemplare originale (contractul va trebui să aibă nr. şi dată anterioare emiterii documentelor financiare);

 b) după semnarea contractului va trebui să facă o cerere prin care să solicite virarea sumei aprobate (cererea va trebui să conţină antetul şi adresa unităţii solicitante, motivarea solicitării, codul IBAN, banca şi codul fiscal);

                        c) devizul de lucrări, la preţuri actualizate şi potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs;

            d) copie de pe autorizaţia de construire pentru reparaţii capitale şi construcţii noi, eliberată potrivit <LLNK 11991    50 11 211   0 17>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            e) în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional, se va prezenta şi o copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional;

            f) în cazul lucrărilor de pictură a lăcăşurilor de cult aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta şi copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;

            g) în cazul solicitărilor privind asistenţa socială, se va depune proiectul acţiunii respective, inclusiv devizul aferent;

                        h) pentru celelalte necesităţi ale unităţilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoţită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;

            i) copia certificatului de înregistrare fiscală;

            j) adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante;

                        k) copia autorizaţiei din partea instituţiei de specialitate că firma constructoare este abilitată să efectueze astfel de lucrări, în cazul lăcaşurilor de cult care sunt monumente istorice din clasa A;

            l) documente care să ateste dreptul de a desfăşura activităţi sociale sau medicale, după caz;

            m) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menţionate în documentaţia ataşată cererii-tip;

            n) acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale, medicale şi de învăţământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;

            o) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar.

            Documentaţiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 zile de la data depunerii cererii în caz contrar solicitarea nu va fi luată în considerare.

Pentru justificarea sprijinului financiar (după încasarea sumelor alocate) la întocmirea documentelor justificative unitatea de cult benecifiară va trebui să ţină cont de următoarele:

            a) nu se admit la justificare facturi plătite înainte de primirea sprijinului financiar sau emise în anii precedenţi acordării sprijinului financiar, chiar dacă acestea au fost plătite după primirea acestuia.

     b) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar;

    c) nu se vor admite la justificare documente care conţin achiziţii de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru obţinerea sprijinului financiar;

    d) documentele justificative trebuie să fie lizibile şi să nu prezinte ştersături; nu se admit documente trimise prin fax;

    e) facturile fiscale vor fi însoţite de dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz;

    f) chitanţele care atestă plăţi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: scopul plăţii, operaţiunea pentru care se face plata, numărul şi data eliberării. Chitanţele care atestă plăţi vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;

    g) chitanţele de mână prin care se atestă anumite plăţi - pentru pictură şi procurări de materiale de la particulari - trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele şi prenumele vânzătorului, în clar, precum şi seria şi numărul actului de identitate al acestuia. Chitanţele vor fi certificate de primarul localităţii pe raza căreia se află unitatea de cult solicitantă sau de un împuternicit al acestuia;

    h) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor şi înregistrarea în evidenţa contabilă a unităţii de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;

             i) pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată şi o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuţiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate şi asigurări de şomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit. d);

    j) documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia;

             k) situaţia de lucrări, acolo unde este cazul;

             l) pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile lucrărilor prevăzute la art. 3 din ordonanţă, solicitantul va depune alături de documentele justificative şi un raport de justificare a utilizării sprijinului primit.

 

     7. Dispoziţii finale

      a) Sprijinul financiar se acordă pe baza unui contract de cofinanţare încheiat între Consiliul Local Baciu şi unitatea de cult selecţionată pe baza criteriilor prevăzute în ghid.

      b) Consiliul Local Baciu dispune efectuarea plăţii către unitatea de cult, prin virament în contul bancar al acesteia.

      c) Unităţile de cult care au primit subvenţii de la Consiliul Local Baciu au obligaţia să întocmească şi să transmită Consiliului Local Baciu o raportare privind modul de utilizare a fondurilor primite conform modelului pus la dispoziţie de către Consiliul Local Baciu.

      d) În caz de reziliere a contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul subvenţiei este obligat să returneze Consiliului Local Baciu sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte.

      e) Pentru sumele restituite ca urmare a rezilierii contractului beneficiarii subvenţiilor datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform legislaţiei privind colectarea creanţelor bugetare, care sunt venituri ale bugetului de stat sau după caz ale bugetelor locale.

     f) O nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai putea fi depusă numai în anul calendaristic   următor.

      g) Modul de utilizare a sprijinului financiar pentru unităţile de cult recunoscute din România se supune controlului organelor cu atribuţii de control financiar prevăzute de lege.

      h) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legătură cu procedura de selecţie se va transmite de către solicitanţi sub formă de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat la Registratura Consiliului Local Baciu – str. Aleea Nufărului, nr.1, loc. Baciu, com. Baciu, jud. Cluj.

      Prezentul ghid se completează cu prevederile legale în vigoare.

      Următoarele anexe fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1 – Formularul de solicitare a sprijinului financiar

Anexa nr. 2 - Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului unităţii de cult

Anexa nr. 3 - Contractul de cofinanţare

Anexa nr. 4 - Raportul de justificare a sumelor primite ca sprijin financiar

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE

 

Pentru acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Comunei Baciu, unităților de cult din comuna Baciu, aparținând cultelor religioase recunoscute în România

 

 

1. Consiliul Local Baciu anunță acordarea de sprijin financiar de la bugetul Comunei Baciu unităților de cult din comuna Baciu, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, în anul fiscal 2017.

 

2. Autoritatea contractantă - Comuna Baciu, cu sediul în loc. Baciu, str. Aleea Nufărului, nr.1, com. Baciu, jud. Cluj, cod fiscal 4378751, tel:0264260314, fax: 0264260699, e-mail:primariabaciu@hotmail.com;

 

3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

            - Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

            - O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            - H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor <LLNK 12001    82130 301   0 33>Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, republicată;

            - H.C.L. Baciu nr. 1 / 26.01.2016 , privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Baciu pe anul 2016;

            - H.C.L. Baciu nr.8/23.04.2015 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Local Baciu unităților de cult din comuna Baciu aparținând cultelor religioase recunoscute din România.

 

4. Durata finanțării: anul fiscal 2017.

 

5. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se găsește pe site-ul Primăriei comunei Baciu www.primaria-baciu.ro - Consiliul Local - secțiunea Finanțare Consiliul Local.

 

6. Solicitanții vor putea depune formularul de finanțare la compartimentul Achiziții și Gestionare Proiecte Camera 14la Primăria Comunei Baciu din loc. Baciu, str. Aleea Nufărului, nr.1, com. Baciu, jud. Cluj, persoană de Contact Inspector Superior Hedeș Mihai până la data de 21 Aprilie 2017 Ora 12.00. Nu vor fi eligibile solicitările depuse după data menționată mai sus. De asemenea la întocmirea cererii se vor avea în vedere lucrări care vor fi efectuate după data încheierii contractului de cofinanțare. Decontarea cheltuielilor va putea fi solicitată până cel târziu în data de 15 Decembrie 2017.

 

7. Evaluarea și selecția proiectelor în vederea obținerii sprijinului financiar se va face de către Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială, protecție copii a Consiliului Local Baciu. Propunerile comisiei vor fi înaintate executivului Consiliului Local Baciu, care va întocmi proiectul de hotărâre privind beneficiarii sprijinului financiar.

 

PRIMAR

Ing. Mureșan Ioan Florin