Hotărâri Consiliul Local

Vezi hotărârea în format electronic


             Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. IV, anul 2020

Vezi hotărârea în format electronic


privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Baciu

Vezi hotărârea în format electronic


privind propunerea de includere în domeniul public al comunei Baciu conductele, branșamentele de apă, racorduri canalizare executate pe raza comunei până la data de 30.06.2020

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea participării Comunei Baciu, din judeţul Cluj, în cadrul asociației „GAL Someș-Nadăș”

Vezi hotărârea în format electronic


privind însușirea procesului-verbal întocmit de Adunarea Generala a Acționarilor Comunal Eco SRL la 30.06.2020 si aprobarea tarifului de 257,36 lei/tonă fără TVA pentru sortare, operare, transfer și depozitare a deseurilor la CMID Cluj, în vederea încheierii unui contract de servicii între RADP Cluj și Comunal Eco SRL, care să permită depozitarea deșeurilor din comuna Baciu  în noul CMID

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pe trim. III anul 2020

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobare PUD pentru ”Construire grădiniță, împrejmuire, branșamente și racorduri la rețelele de utilități

Vezi hotărârea în format electronic


privind eliberarea acordului Consiliului Local al comunei Baciu pentru deschidere acces, realizare branșamente, racorduri noi la rețelele edilitare din zonă și executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei în vederea Elaborare documentație pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a două clădiri cu funcțiune comerț-servicii și birouri administrative, sistematizare vertical, amenajări exterioare, acces împrejmuire, branșamente și racorduri noi la rețelele de utilități urbane, în loc. Rădaia, nr.49, com. Baciu, jud. Cluj

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea încheierii unui act adițional la acordul de asociere aprobat prin Hotărârea de Consiliu nr.981/2017, încheiat între U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca și unitățile administrativ-teritoriale Gilău, Florești și Apahida, în vederea realizării în parteneriat  a studiului de fezabilitate, a PUZ-ului și a documentației tehnice necesare pentru emiterea autorizației de construire, pentru obiectivul de investiţii “Drum Trans-Regio Gilău-Apahida (TR Feleac, indicativ ET35, cod proiect RTR098 RTR099)

Vezi hotărârea în format electronic


privind concesionarea unor bunuri care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă/canalizare către Compania de Apă Someș S.A.

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de garantie în vederea garantarii in procent de 100% a obligatiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE STRAZI IN COMUNA BACIU, JUDETUL CLUJ”

Vezi hotărârea în format electronic


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „Extindere rețea de canalizare pe străzile Brădetului, Planetelor, Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului în comuna Baciu, judetul Cluj”